calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»

ขอเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจร่วมส่งผลงานสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA2021)

เอกสารประกอบการชี้แจงของสำนักงาน กพร วันที่ 8 ตุลาคม 2563

คู่มือการผลงานสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards 2021 (UNPSA2021)