calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)”

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” เพื่อให้ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์/กลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์รางวัล PMQA 4.0 และจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การให้มีความสมบูรณ์ ก่อนส่งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาในการสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2564 โดย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564