calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • 2