calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวกิจกรรม»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2564

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์