calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

  • ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-TH
  • 	ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต-EN