calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • home»
  • ข่าวประชาสัมพันธ์»
  • ข่าวเด่น (แสดงที่ Banner Slide)»

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากสำนักงาน ก.พ.ร.