calendar

เริ่มนับ 4 สิงหาคม 2558
  • news_slide กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ยินดีตอนรับ นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • news_slide กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2563 “Good Governance for Better Life” จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
  • news_slide กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี พ.ศ.2563 “Good Governance for Better Life” จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล
  • news_slide กลุ่มพัฒนาระบบบริหารร่วมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากสำนักงาน ก.พ.ร.
  • news_slide สำนักงาน ก.พ.ร. เข้าตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ข่าวกิจกรรม  ข่าวกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์  ข่าวประชาสัมพันธ์